ФРОНТ


ФРОНТ ИНВЕСТИТОР

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКО ПРИДОБИВАНЕ


Ползи от Услугата “ФРОНТ ИНВЕСТИТОР”

  1. Влияние при определяне на крайните стойности / параметри / и условия по сделката.
  2. Преодоляване на бюрократични процедури на държавни (местни) институции / частни структури, свързани с конкурентния пазар и други специфични обстоятелства и последствия поради проявения интерес за изкупуване на определен бизнес / фирма / (при стриктно спазване на всички закони на Република България).
  3. Поверителност на Самоличността – висока конфиденциалност при планирането и изпълнението на конкретните бизнес цели и лични намерения и др.

ФРОНТИНВЕСТ предлага Услугата “ФРОНТ ИНВЕСТИТОР”, с която предоставя възможност на Юридически и Частни лица, включително и на Техните Представители, ПОВЕРИТЕЛНО и КОНФИДЕНЦИАЛНО да ВОДЯТ ПРЕГОВОРИ и ИНИЦИИРАТ ДЕЙСТВИЯ за РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО / ИЗКУПУВАНЕТО на Търговски Дялове и Акции на Капиталови Дружества без ПРЯКО да се РАЗКРИВА ТЯХНАТА ПЕРСОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ НАМЕРЕНИЯ и БИЗНЕС ЦЕЛИ.


Услугата “ФРОНТ ИНВЕСТИТОР” включва:

1) Участие в Търговски дружества с цел Предприемаческа дейност или чисто Финансово участие.

2) Участие в Акционерни дружества.

3) Поверително и Конфиденциално Участие в Публични Търгове и Публично Оповестени Конкурси:
а) Дялове или Акции – Собственост на Държавата или на Общините, от Търговски дружества;
б) Обособени Части от Имуществото на Търговски дружества с повече от 50 на сто Държавно или Общинско Участие в Капитала

4) Заявяване чрез услугата “Фронт Инвеститор” (виж ползи от Услугата Фронт Инвеститор, точка 2 и 3 на претенции пред КЗК (Комисия за Защита на Конкуренцията) за оспорване на сделки във връзка с ефективността на конкуренцията на съответните пазари в кореспондиращите региони в България.

5) Изкупуване Дълговете на Търговски дружества (Юридически лица само от Търговското право), включително и на Физически лица в т.ч. и на ЕТ в замяна на Акции, Дружествени дялове, Имущество на Търговски дружества, включително и Право на Индустриална и Интелектуална собственост и др.

6) Представителство (като Юридическо лице) пред (ЧСИ) – Частни Съдебни Изпълнители, включително и Държавни такива и други Официални Колекторски Фирми и Организации.

7) Придобиване на Търговско дружества за ”Разчистване” на Пазара чрез замразяване на дейността на придобитото дружество.

8) Доверително Посредничество при Конфиденциални Дарения, Спонсорство, Финансово Подпомагане и др. от Трети Лица (Физически или Юридически) при стриктно спазване на Законите на Република България.

9) ЛОБИРАНЕ и други бизнес цели…

10) * Специализирана Услуга за Обратно изкупуване на Дялове/Акции от Нелоялни Партньори / Съдружници или излизане от участие в Търговско/Акционерно дружество за Цялостно Обратно ПРИДОБИВАНЕ*

* Повече за Услугата за Обратно изкупуване на Дялове/Акции от Нелоялни Партньори / Съдружници от ТУК > или от бутона “ПАРТНЬОРСТВО” по-долу.


Чрез услугата „ФРОНТ ИНВЕСТИТОР” ПРЕДВИДЛИВО и СЪОБРАЗИТЕЛНО СЕ ИЗБЯГВА ЕМОЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР при определяне на икономическите стойности на сделката, които при Стратегическо Изкупуване са, респективно, почти винаги в полза на приобретателя, ЗНАЧИТЕЛНО СЕ НАМАЛЯВА ефекта от въздействието на самата сделка върху релевантния пазар и уместно се ПРЕОДОЛЯВАТ нормативни регулации, в частност: умишлено утежнени бюрократични процедури от държавни институции вследствие на обстоятелства, свързани с конкурентния пазар; незаконни корупционни практики от страна на държавни служители, силно зависими от частни структури; влияние от партийни организации, лобистки интереси и много други.

Чрез услугата “ФРОНТ ИНВЕСТИТОР” УМЕЛО СЕ ПРЕДОТВРАТЯВАТ деликатни обстоятелства, които биха били довели в по-малка или в по-голяма степен до неблагоприятни последици, като бъдещи конфликти във времето, водещи до сложни търговско-правни противоречия или влошаване на личностни взаимоотношения, конфронтации със свързани лица, съсобственици, притежатели, съпритежатели, акционери, съакционери, близки, роднини, конкуренти от същия бранш, имащи отношение към бизнеса.
ПРИЛАГАМЕ СТРИКТНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ КАТО ВОДЕЩА СИЛА КЪМ УСПЕХА В БИЗНЕСА


Всяко Търговско Дружество, Независим Инвеститор или Акционер заслужава доколкото е възможно да запази максимално своите частни бизнес интереси като не накърнява чужди такива – било то търговски, бизнес, политически, лобистки и др. и в реда на тези мисли считаме също, че всеки свободно мислещ Човек, занимаващ се с Бизнес, с Финансов Потенциал в България и извън нея има абсолютното допустимо право (спазвайки законите) да бъде представен от ТРЕТА НЕЗАВИСИМА СТРАНА, за да не бъдат засегнати неговите лични и други интереси.


“Управляващите Бизнеса – Управители, Изпълнителни директори, Предприемачи, Акционери, Инвеститори осъзнаят ли веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бъдещите им БИЗНЕС планове от ТРЕТА СТРАНА, никога повече няма да предприемат ВИСОКИЯ РИСК САМИ ДИРЕКТНО да се представят пред Бъдещи Партньорски фирми, Инвеститори – Партньори, Търговски и Акционерни Дружества, Частни Инвестиционни Фондове, Инвестиционни Компании и др. от България или от Чужбина.” – Николай Славков

ФРОНТИНВЕСТ ЕООД