ПАРТНЬОРСТВО


ПАРТНЬОРСТВО


КРАТКОСРОЧНО


Специализирана Услуга за Обратно изкупуване на Дялове/Акции от Нелоялни Партньори / Съдружници или излизане от участие в Търговско/Акционерно дружество за Цялостно ОБРАТНО ПРИДОБИВАНЕ.

Когато всички възможности са напълно изчерпани и междуличностните отношения между бизнес Партньорите/Съдружниците са крайно влошени, силно охладнели, непоправими или изцяло разрушени и е необходимо да се предприемат СПЕШНИ МЕРКИ за оцеляването на самия бизнес, т.е. да се премахнат пречките, които възпрепятстват неговото по-нататъшно развитие или, семпло казано, част или повечето от Партньорите / Съдружниците имат различни / други виждания и цели за бъдещето на бизнеса, несъответстващи с бизнес намеренията на така наречения “ЛОШ ПАРТНЬОР / ПАРТНЬОРИ”, ФРОНТИНВЕСТ предлага своята Специализирана Услуга за Обратно изкупуване на Дялове/Акции от Нелоялни Партньори / Съдружници или излизане от участие в Търговско/Акционерно дружество за Цялостно Обратно ПРИДОБИВАНЕ.

Има най-различни варианти, когато се появи “Бизнес Развода” (Партньорската Раздяла) и ако във Вашия случай всички други възможности вече изцяло са се изчерпали, ТРИ са най-ефективните от всички възможни начини за уреждане на Партньорската Раздяла при така възникналите усложнени обстоятелства в бизнес отношенията между Партньорите и Съдружниците:

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

1) Обратно изкупуване на Дяловете/Акциите на Партньора на задоволителна цена или ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

2) Да се инициира излизане от търговското дружество СЪС или БЕЗ допълнителни облаги, които да удовлетворят напускащия/те бизнеса или * ИЗЛИЗАНЕ ОТ ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

3) за ЧАСТИЧНО (МАЖОРИТАРНО) ИЛИ ПЪЛНО ИЗКУПУВАНЕ – (придобиване на по-голям или пълен контрол на търговското дружество (търговското предприятие) – целия бизнес или придобиване на максимален мажоритарен дял на Акциите от него)

“Широко познатият досега подход при Раздяла на Съдружниците в бизнеса, който много от представителите на правната сфера (най-вече адвокати) считат за правилен и ЕДИНСТВЕН, като воденето на Съдебните Спорове чрез ТЪРГОВСКИ ДЕЛА (особено ако пропуснат да квалифицират делата си пред съда като Търговски с оглед ускореното им разглеждане), са били винаги тежко изпитание и мъчително бреме за всеки един Съдружник и Партньор в бизнесa не само в България, а и по целия свят. Чрез тези изключително трудни, дългосрочни и уморителни Търговски Спорове страдат не само финансово, а и психологически всяка една от страните в Търговския Спор. Именно затова правният сектор и по света, и у нас, си осигурява едни гарантирани и сигурни дългосрочни високи доходи – от безкрайно продължителни, губещи ценно време съдебни процедури по различни районни, окръжни, върховни и Европейски съдилища до специализирани, включително и арбитражни такива, които от своя страна пораждат още повече негативи и междуличностни разпри между Бизнес Партньорите и тяхното обкръжение.

Тежестта от така наречените “правни войни” може много сериозно да повлияе върху общото благо на самия бизнес (като, например, се стигне до разделяне на работната среда на фракции, разногласия в мениджърския екип и управлението, напускане на персонала и много, много други). Всички тези ”бизнес битки” може силно да рефлектират върху личностните отношения между семействата на Партньорите, техните деца, роднините и дори се стигне до много сериозни инкриминирани действия от страна на бизнес Съдружниците/Партньорите, като заплахи, изнудвания, дори и се стигне до заплахи на живота на Партньорите.” – Николай Славков


ПРИЛАГАМЕ СТРИКТНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ КАТО ВОДЕЩА СИЛА КЪМ УСПЕХA В БИЗНЕСА

Всяко Търговско Дружество, Независим Инвеститор или Акционер заслужава доколкото е възможно да запази максимално своите частни бизнес интереси като не накърнява чужди такива – било то търговски, бизнес, политически, лобистки и др. В реда на тези мисли считаме също, че всеки свободно мислещ Човек, занимаващ се с Бизнес, с Финансов Потенциал в България и извън нея има абсолютното допустимо право (спазвайки законите) да бъде представен от ТРЕТА НЕЗАВИСИМА СТРАНА, за да не бъдат засегнати неговите лични и други интереси.

ДЪЛГОСРОЧНО


ФРОНТИНВЕСТ предлага на български юридически лица дългосрочно партньорство и сътрудничество за съвместно инвестиране (дялово участие) в български фирми:

– Инвестиране (без публично предлагане) в малки и средни, наскоро модернизирани частни фирми в етап на растеж и разрастване, работещи в перспективни сектори на Българската икономика, с положителни финансови показатели, с висок процент на свободни парични потоци, с голям потенциал за бъдещ растеж, с отлично подготвени и мотивирани собственици за по-нататъшно развитие не само на Европейски, а и на световни пазари.

– Инвестиране във фирми в етап на органичен растеж:

а) Органично – инвестиции в ресурси за разширяване дейността на фирмата за производство на нови продукти, встъпване на нови пазари, географски региони и изграждане на нови канали за дистрибуция в България и Чужбина.

б) Чрез Сливания и Придобивания – ускоряване на растежа чрез придобивания.

– Инвестиране във фирми в етап на преструктуриране и др.

– Инвестиции във фирми в затруднено финансово състояние

Сектори:
– Земеделски сектор (зърнопроизводство и търговия)
– Хранителен сектор
– Индустриален сектор
– Проекти в Туристически сектор
– Проекти с Недвижими имоти и Земеделски земи
– Проекти за Електронна търговия, Аутсорсинг услуги и др.
– Сектор Медицина – Търговия и Технологии


*Подстраницата в сайта на “ФРОНТИНВЕСТ” ЕООД, наименувана “ПАРТНЬОРСТВО” и рекламното послание “ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪВМЕСТНО ИНВЕСТИРАНЕ – Краткосрочни и Дългосрочно” в едно с всички по-горе на страницата текстове, включващи думата “ИНВЕСТИРАНЕ” ДА НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРАТ КАТО дейности, свързани с Инвестиционното Посредничество по смисъла на Закона за Пазарите на Финансови Инструменти (ЗПФИ). ФРОНТИНВЕСТ ЕООД НЕ Е ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК по смисъла на Закона за Пазарите на Финансови Инструменти (ЗПФИ) и изрично се разграничава от дейността на лицензираните Инвестиционни Посредници – така наречените “борсови посредници – дилъри и брокери” и не предлага услуги, свързани с ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, НЕ ПОДПИСВА договори за Инвестиционно Посредничество или друг тип посредничество по сделки от финансов характер с финансови инструменти, а именно: (ценни книжа, опции, фючърси, суапове и други), не управлява “портфейли” и НЕ предоставя инвестиционни консултации за инвестиране на стокови, борсови, валутни и фондови пазари. Фирмата ФРОНТИНВЕСТ ЕООД се явява като партньор, съдружник или коопартньор, която винаги работи в съдружие със съответния Инвеститор / Партньор – Българско или Чуждестранно юридическо лице, което съвместно с фирма “ФРОНТИВНЕСТ” ЕООД изкупува (купува) за собствена сметка дружествени дялове от фирми и безналични и поименни акции от Акционерни и други търговски дружества.

ФРОНТИНВЕСТ ЕООД